Strategie financování společnosti

I když pro financování podnikatelských aktivit existuje mnoho různých typů zdrojů financí, ne všechny se hodí pro danou fázi podnikatelské aktivity.  Každý z těchto typů finančních zdrojů totiž má své podmínky, jinak zavazuje příjemce financí splnit své závazky a také se pro daný účel ziskového financování jinak hodí.  Mnoho podnikatelů a obchodníků zpočátku a často po celý život omezí svou finanční strategie na financování podnikání z bankovních úvěrů.

Bez ohledu na to, zda konkrétní fáze podnikání potřebuje dlouhodobé nebo krátkodobé finanční zdroje. Bankovní financování považují za nejméně komplikované, nejméně riskantní a snadné. Z mnoha hledisek a pro mnoho případů to je pravda. Ale většinou opak je pravdou. Mnozí finanční poskytovatelé jiní, než banka většinou sdílejí riziko podnikání s příjemcem peněžních prostředků. To banka přímo nedělá. 

Objevuje se i řada nových způsobů financování projektů, jako například LIDÉ PŮJČUJÉ LIDEM

Úvěr versus vlastní zdroje.

Financování společnosti lze zajistit ze dvou diametrálně odlišných typů finančních zdrojů:

 -          Vlastních zdrojů (ekvity, základního kapitálu, včetně nerozděleného zisku)

 -          Peněz zapůjčených z cizích zdrojů – dluhového financování

Pokud jde o vlastní zdroje, ty jsou z pohledu risku v podnikání nejbezpečnější. Pokud neprodukujeme zisk, pak vlastník a případně ostatní podílníci prostě nedostanou svou dividendu. Nemusí být z toho nadšení, ale obvykle se ani peněz nebudou domáhat.

Cizí zdroje.

Jedná se peníze zapůjčené za účelem podnikání z vnějších zdrojů. Ty s sebou nesou riziko jak pro podnikatele, že je v případě neziskového podniku nebude moci vrátit, tak představují riziko také pro toho, kdo zdroje zapůjčuje, že je nedostane ze stejného důvodu zpět. Finanční zdroje jsou takto úročeny s ohledem na míru rizika.  Veliký dopad na podnikání má také to, jak velký je poměr mezi ekvitou (vlastními) a cizími zdroji, které do podnikání vkládáme. Říká se tomu finanční páka. Pokud je finanční páka „silná“ (v podnikání je více cizích zdrojů, než vlastních) může podnikání akcelerovat a přinést vlastníkovi a podílníkům velké zisky, anebo naopak podnikání totálně zničit. 

Jak pracuje finanční páka?

 Určitě jste již z různých stran slyšeli, že vlastní kapitál je dražší a rizikovější než kapitál cizí. Jednoduše to zní, ale přece jen to evokuje otázky typu: Cizí kapitál přece s sebou nese dluhy, a ty zhoršují likviditu a platební schopnost podniku. Proto přece vlastní zdroje nemohou být rizikovější a dražší nežli cizí. 

Zkusme to vysvětlit:

Cizí kapitál je levnější díky fungování principu finanční páky a také díky efektu daňového štítu (úroky z úvěrů se odpočítávají ze zisku ještě před zdaněním). Levnější v tomto podání znamená, že je výnosnější a že pomocí cizího kapitálu dokážeme dosáhnout vyšší rentability vlastního kapitálu.

 

Rentabilita vlastního kapitálu se rozkládá na tři základní složky:

-          Ziskovou marži

-          Obrat majetku

-          Finanční páku

Pokud tedy bude finanční páka působit pozitivně, bude naše podnikání růst a bude také efektivnější a ziskovější. Co se týče daňového štítu, ten působí jen podpůrně a jde o to, že ze zapůjčeného kapitálu nám vznikají tzv. nákladové úroky, které jsou odpočitatelné z daňového základu a tím jej snižují.

 

Vezměme si náš příklad:

Tabulka níže ukazuje 4 případy, jak se projevuje finanční páka ve výsledcích společnosti. Pro zjednodušení předpokládejme, že potřebujeme pro vytvoření provozního zisku ve výši 10 000 Kč (jednotky si dosaďte sami) kapitál ve výši 120 000 Kč. A teď se podívejme, na 4 případy finanční páky, jak se promítne do výsledků společnosti.

1. případem je situace, finanční páka = 0. Pro podnikání se používají jen vlastní investované zdroje. Zde je finanční páka = 0. Nepoužíváme žádné cizí zdroje, neplatíme žádné úroky z úvěrů.

2. 2. – 4. případ využívá různé úrovně finanční páky. Zde si všimněte, že přesto všechno, že musíme platit úroky z úvěru nebo úvěrů, výnosnost akcionářského kapitálu roste od 6,7 % (finanční páka = 0) až po 14,7 % při velmi vysoké finanční páce = 1:3. To je situace, kdy vkládáme do podnikání jen 30 % vlastních zdrojů a ostatní si půjčíme od přátel nebo rodiny, v bance, nebo někde na finančním trhu.

Dalo by se říci, fajn, čím méně do podnikání dám vlastních peněz a čím více si jich dokážu půjčit, tím výnosnější bude moje podnikání.

Takto to konečně vyplývá i z uvedeného příkladu. Ale to musíme zajistit, aby finanční páka pracovala v náš prospěch. Jinými slovy, že dokážeme generovat  nejméně takový příjem, který jsme si naplánovali.

Co když ale nedosahujeme očekávaných příjmů? A finanční páka začne působit proti nám?

Kdy finanční páka pracuje proti nám? 

Velmi významným faktorem je skutečnost, abychom dokázali zajistit předpokládané příjmy. Pokud totiž tyto klesnou pod určitou úroveň, nebudeme schopni hradit úroky z poskytnutých úvěrů. Úroky musíme platit stále ve stejné výši, a to i když nemáme dostatek příjmů.

Předpokládejme, že nám příjmy místo 10 000 Kč klesnou na hodnotu 3 000 Kč.

Z následující tabulky je zřejmé, zatímco v 1. případě, kdy nevyužíváme finanční páky ještě generujeme zisk z vloženého kapitálu ve výši 2 %, u ostatních variant financování našeho podnikání to již neplatí.

Pokud jsme použili financování s pákou 1:2, Pracujeme v tomto případě jen na to, abychom uhradili úroky z úvěrů. Toto určitě není cíl našeho podnikání.

V ostatních dvou případech již proděláváme a zaděláváme si na bankrot.

A to je další problém, kdy využíváme v podnikání finanční páky. Pokud už se firma ocitne v této fázi, požadavky majitelů firmy jsou uspokojovány až jako poslední. A to po uspokojení státu, bank, zaměstnanců, dodavatelů a dalších věřitelů firmy.

Aby finanční páka působila v náš prospěch, musí platit toto pravidlo:

rentabilita vlastního kapitálu> rentabilita aktiv x (1 – sazba daně z příjmů)

nebo

rentabilita aktiv > sazba nákladových úroků

Ale podívejme se raději na konkrétní příklad a srovnání působení finanční páky:

Varianta – dosahujeme předpokládaného příjmu – 10 000 Kč:

Varianta 2 – naše příjmy klesly na 3 000 Kč. 

Zde je jasně vidět, že pokud jsme využili i té nejmenší páky – 1:1,  výnos investovaného kapitálu je roven „0“. Vlastně pracujeme jen na umoření úroků z úvěru.

 

Plánujete si na podnikání vzít úvěr? Zkuste si sami spočítat, zda se vám vyplatí.