Proč rozumět finančním poměrovým ukazatelům. 

Mnohý znalý ekonom vám řekne „Poměrové ukazatele vám zřídka dají jednoznačnou odpověď“. A nutno říci, že má pravdu. Co je ale mnohdy daleko důležitější, poměrové ukazatele vám pomáhají klást ty správné otázky.

Oblast rentability.

To,co nejen manažeři a finanční investoři nejvíce sledují v oblasti hospodaření firmy je oblast rentability

. Poměrové ukazatele mohou odpovědět například na tyto otázky a podkladem nám budou výkaz zisku a ztráty, rozvaha, a také množství vydaných akcií:

  • Jaká je návratnost investice pro akcionáře společnosti?
   • Hledejte ukazatel ROE  – (Return On Equity) – čím vyšší bude jeho hodnota, tím budou zřejmě akcionáři spokojeni.
  • Využívá společnost dostatečně efektivně svá aktiva?
   • Hledejte ukazatel ROA (Return On Assets) – čím vyšší číslo, tím je využití aktiv, které má společnost k dispozici efektivnější.
  • Dosahuje společnost dostatečné ziskové marže?
   • Hledejte ukazatel ROS  (Return On Sales) ukazatel rentability tržeb. Ukazuje, jaký zisk společnost dosahuje na 1 kč tržby. Čím vyšší číslo, tím lépe . 
  • Má společnost pod kontrolou své náklady z provozní činnosti?
   • Vysoké hodnoty těchto ukazatelů signalizují plýtvání kapitálem společnosti.

Dividendy.

Jak se daří dividendové politice společnosti?

 • Zde sledujeme ziskovost společnosti na jednu akcii. Větší číslo signalizuje lepší výsledek.  Navíc zde existuje možnost legální úpravy zisku společnosti za dané účetní období.

Důležitou oblastí pro společnost je z dlouhodobého hlediska je rizikovost získávání finančních prostředků a její likvidita ( jak rychle je firma schopna dostát svým závazkům). Tady bychom si měli klást otázky typu:

 • Má společnost k dispozici dostatečné zdroje k zajištění svého fungování?
  • Zřejmě to první, na co bychom se měli soustředit je pracovní kapitál společnosti.Čím nižší je jeho hodnota, tím větší problémy lze u společnosti očekávat. Buďte si jisti, že je to jedna z věcí, kterou bude u vaší společnosti důsledně sledovat bankéř.
 • Je společnost schopna dostát svým krátkodobým závazkům (tj. platit je včas)?
 • Je společnost schopna splácet úroky svým věřitelům z úvěrů a ostatních půjček?
  • DSCR (debt service cover ratio) Sleduje se úrokové krytí. Čím je vyšší, tím více můžou být věřitelé v klidu (a samozřejmě i společnost)
 • Je kapitálová struktura společnosti optimální?
  • Tady zřejmě budeme sledovat nejen WAAC ( Weighted Average Cost of Capital).To není nic jiného, než součet nákladů na jednotlivé druhy kapitálů při zohlednění struktury kapitálu.

Nakládání s oběžnými prostředky je další oblastí, kterou bychom měli sledovat. Souvisí to přímo s problematikou získávání finančních prostředků.

 • Umí firma účinně pracovat se svými pohledávkami?
  • Jaký je poměr mezi inkasem pohledávek a platbami za závazky společnosti? Nevzniká zde velká disproporce, která může být pro společnost nebezpečná? Průběh doby obratu pohledávek je signálem o stavu odběratelů společnosti. Dochází – li k prodlužování této doby, mějte se na pozoru. S Vašimi zákazníky není něco v pořádku. A také přímo tento vývoj ohrožuje vaši finanční pozici.
 • Kolik peněz váže společnost ve svých zásobách?
  • Příliš dlouhá doby obratu zásob většinou nesvědčí o hospodárném řízení oblasti zásob. Finanční prostředky jsou takto vázány neúčelně a naruší CF společnosti. Takto může být také ohrožena finanční stabilita ale i existence firmy.
 • Jak efektivně využívá společnost svých aktiv?
  • Kolik tržeb vyprodukuje každá koruna investovaná do aktiv společnost? Tady budeme sledovat dobu obratu aktiv. Vyšší hodnota ukazuje na efektivnější využití zdrojů vložených do aktiv.

Plánujete svou firmu obchodovat na veřejných trzích? Pak se stojí zabývat otázkami typu:

 • Jaký je rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou společnosti?
  • K tomu složí ukazatel M/B ( market value to book ratio ), nebo také P/B (Price to book ratio) - poměr tržní a účetní hodnoty akcie, přičemž Účetní hodnota může být měřena různými způsoby, jedním z nich může být výše vlastního kapitálu. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe společnost zřejmě prosperuje.
 • Jak velké dividendy společnost vyplácí?
  • Čím je hodnota procenta rozdělení čistého zisku ve formě dividend vyšší, tím méně společnost reinvestuje do svého rozvoje.
 • Jak vnímá trh společnost z pohledu budoucího vývoje?
  • Zde nás asi zaujme ukazatel P/E (Price /equity). Čím je tato hodnota vyšší, tím větší radost mají akcionáři a větší pozornost jde od investorů. Hodnocení společnosti trhem z pohledu jejího budoucího vývoje je tím lepší.

V každém případě je nezbytné si u poměrových ukazatelů uvědomit:

 • Firma nemůže být mimořádně dobrá ve všech ukazatelích
  • Určitá hodnota ukazatele nic nevypovídá o tom, zda je firma v daném okamžiku dobrá či špatná.
  • Např. vysoká hodnota běžné likvidity může ukazovat na dobrou likviditu, ale stejně tak i na velký objem nesplacených pohledávek.
 • Je velmi obtížné získat srovnávací kritéria jelikož je každá společnost jiná ve své struktuře.
 • Ukazatele lze i účelově upravovat. Vypočítávají se z údajů, které mají statický charakter.

Např. leasing může vylepšit ukazatele využití aktiv, ale také může ovlivňovat vykázaný zisk, a to vše v souladu se zákonem.