Výkaz zisku a ztráty – základní princip.

Výkaz zisku a ztráty společnosti říká, zda generuje svou činností zisk anebo ztrátu. To znamená, zda má kladný, anebo záporný hospodářský výsledek, podle pravidel akruálního principu. 

Ukazuje společnosti, jaké má výnosy, náklady, ztrátu, či zisk, a to za dané časové období – typicky měsíc, kvartál, půlrok nebo rok.A jak výkaz zisků a ztráty vytváří obrázek o zisku? Začíná s výnosy společnosti nebo čistým prodejem (to je to samé) za dané sledované období. Pak také sleduje všechny nejrůznější náklady, včetně nákladů na pořízení zboží nebo služeb, režijní náklady společnosti, daní atd., a tyto náklady odečte z tržeb – příjmů.  A to, co zbude, je zisk nebo ztráta za dané období.

Ukažme si to na jednoduchém příkladu: Jste začínající podnikatel a rozhodl jste se provozovat svůj obchod v garáži před rodinným domkem. Vašim zbožím budou kancelářské potřeby, včetně školních pomůcek. Cílová skupina prodejů jsou místní úřady, školy a běžná klientela, která přijde "z ulice".

Váš výkaz zisku a ztráty může v některém měsíci vypadat například takto:

 

Trošku blíže se podívejme na jednotlivé položky:

Náklady na zboží.

Správně bych tady měl uvést: „Náklady na prodané služby a zboží“, jak uvádí oficiální formulář Výkazu zisku a ztráty. Tady ale jde především o pochopení principu, takže si myslím, že je zřejmé o co jde. Je to položka, která říká, kolik společnost stojí výrobek, který následně prodává. To zahrnuje jak náklady na suroviny a materiály, z nichž je výrobek vyroben, ale také práci, případné další služby s výrobkem spojené – kooperativní náklady apod. , které se k výrobku bezprostředně vážou.

Když tedy od tržeb odpočítáme náklady na vyrobené zboží, dostaneme tzv. Hrubý zisk, který ukazuje, kolik společnost vydělala před placením ostatních Provozních nákladů, daní apod.

Toto číslo můžete použít pro výpočet hrubé marže.  Tato položka se sice ve výkazu neobjevuje, ale je velice důležitá. Prostě vydělte Hrubý zisk Celkovými tržbami. V našem příkladu to bude:

                                              130 000 / 280 000 = 46%.

Provozní náklady

Zde patří náklady prodeje, administrativní náklady, reklama, nájmy, spotřeby energií, telefony apod. Prostě všechny náklad podporující prodej a dodávku zboží k zákazníkovi.

Odpisy

Odpisy představují formu, jakou se dlouhodobá aktiva (např. stroje, počítače apod.) společnosti promítají do ceny výrobku. Pokud tato zařízení mají „dobu životnosti“ např. 5 let, nebude jejich pořizovací cena do výrobku promítnuta jednorázově, ale bude se rozpouštět ve výrobcích, či službách produkovaných společností po dobu oněch 5 let. Pokud účetní použije tzv. lineární odpisy, odepíše se ročně hodnota 1/5 celkové ceny daného aktiva.

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT)

EBIT získáme tak, že od Hrubého zisku odečteme Operativní náklady a odpisy.

Zisk / ztráta neboli čistý příjem

Získáme tak, že od EBIT odečteme úrokové náklady a daně.

No, a to je vše. I když skutečný výkaz vypadá podstatně složitěji, principiálně je stejný.  Kdykoliv si snadno rychle zjistíte, jak na tom vaše podnikání je.

Tak si zkuste rychle spočítat jak na tom jste. Je to snadné a výsledek vidíte hned.

 

 

Instagram